تبلیغات

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : انرژی3 نام : سایر اشخاص بورس انرژی آخرین : 63,700 تغییر : 30.00 تعداد معامله : 7,814
نماد : تسه1402 نام : امتیازتسهیلات مسکن سال1402 آخرین : 1.205 میلیون تغییر : 204,410 تعداد معامله : 4,702
نماد : زعفران نگین تحویل دی 99 نام : زعفران نگین تحویل دی 99 آخرین : 123,600 تغییر : 17,967 تعداد معامله : 3,280
نماد : زعفران نگین تحویل بهمن 00 نام : زعفران نگین تحویل بهمن 00 آخرین : 390,000 تغییر : 0 تعداد معامله : 3,124
نماد : زعفران نگین تحویل دی 00 نام : زعفران نگین تحویل دی 00 آخرین : 190,700 تغییر : 0 تعداد معامله : 2,976
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : ونچر نام : جسورانه فیروزه 10% تادیه آخرین : 1.029 میلیون تغییر : 829,000 درصد تغییر : 414.5
نماد : تملی808 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 آخرین : 568,748 تغییر : 360,319 درصد تغییر : 172.87
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 467,250 تغییر : 248,402 درصد تغییر : 113.5
نماد : تسه9904 نام : امتیاز تسهیلات مسکن تیر 99 آخرین : 1.385 میلیون تغییر : 570,604 درصد تغییر : 70.06
نماد : اخزا821 نام : اسناد خزانه-م21بودجه98-020906 آخرین : 997,000 تغییر : 395,426 درصد تغییر : 65.73
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,026 تغییر : 0 تغییر مالکیت حقوقی : 42.026 میلیون
نماد : امینیکم نام : امین یکم فردا آخرین : 10,006 تغییر : 9.00 تغییر مالکیت حقوقی : 34.274 میلیون
نماد : کارین نام : کارین آخرین : 10,009 تغییر : 2.00 تغییر مالکیت حقوقی : 9.123 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 1,656 تغییر : 23.00 تغییر مالکیت حقوقی : 7.254 میلیون
نماد : وتوصا نام : سر. توسعه صنعتی ایران آخرین : 1,035 تغییر : 5.00 تغییر مالکیت حقوقی : 6.208 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : همای نام : همای آخرین : 10,022 تغییر : 14.00 تغییر مالکیت حقوقی : -23,271,000
نماد : خموتورح نام : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) آخرین : 3,087 تغییر : 20.00 تغییر مالکیت حقوقی : -13,375,000
نماد : خریختح نام : صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) آخرین : 2,090 تغییر : 141.00 تغییر مالکیت حقوقی : -8,330,000
نماد : وپاسارح نام : بانک پاسارگاد (حق تقدم) آخرین : 1,520 تغییر : 20.00 تغییر مالکیت حقوقی : -6,843,000
نماد : کگلح نام : گل گهر (حق تقدم) آخرین : 5,090 تغییر : 71.00 تغییر مالکیت حقوقی : -3,997,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 حجم عرضه حقوقی : 36.757 میلیون
نماد : شبریزح نام : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) آخرین : 15,100 تغییر : 850.00 حجم عرضه حقوقی : 27.055 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,026 تغییر : 0 حجم عرضه حقوقی : 23.493 میلیون
نماد : همای نام : همای آخرین : 10,022 تغییر : 14.00 حجم عرضه حقوقی : 23.271 میلیون
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 26,397 تغییر : 1,710 حجم عرضه حقوقی : 16.054 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,026 تغییر : 0 حجم تقاضا حقوقی : 65.519 میلیون
نماد : امینیکم نام : امین یکم فردا آخرین : 10,006 تغییر : 9.00 حجم تقاضا حقوقی : 34.31 میلیون
نماد : شبریزح نام : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) آخرین : 15,100 تغییر : 850.00 حجم تقاضا حقوقی : 26.8 میلیون
نماد : کارین نام : کارین آخرین : 10,009 تغییر : 2.00 حجم تقاضا حقوقی : 20.846 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 1,656 تغییر : 23.00 حجم تقاضا حقوقی : 17.004 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,026 تغییر : 0 تاثیر : 1,558.68
نماد : تیپیکو نام : سر. دارویی تامین آخرین : 26,640 تغییر : 540.00 تاثیر : 234.42
نماد : برکت نام : دارویی برکت آخرین : 4,890 تغییر : 20.00 تاثیر : 103.06
نماد : وساپا نام : سر. سایپا آخرین : 4,253 تغییر : 83.00 تاثیر : 71.4
نماد : کالا نام : بورس کالای ایران آخرین : 7,350 تغییر : 90.00 تاثیر : 68.95
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : دعبیدح نام : دارو عبیدی (حق تقدم) آخرین : 31,700 تغییر : 1,400 تاثیر : -
نماد : ختراکح نام : ریخته گری تراکتور (حق تقدم) آخرین : 4,090 تغییر : 10.00 تاثیر : -
نماد : خریختح نام : صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) آخرین : 2,090 تغییر : 141.00 تاثیر : -
نماد : بفجرح نام : فجر انرژی خلیج فارس (حق تقدم) آخرین : 9,700 تغییر : 430.00 تاثیر : -
نماد : خاهنح نام : آهنگری تراکتور (حق تقدم) آخرین : 2,900 تغییر : 178.00 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صبهمن502 نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 50,000 ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد
نماد : صرازی505 نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 6 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : صنوآور12 نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3 هزار میلیارد
نماد : صبهمن052 نام : صکوک مرابحه بهمن 052-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 50,000 ارزش معامله : 2.85 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,026 تغییر : 0 حجم معامله : 88.009 میلیون
نماد : همای نام : همای آخرین : 10,022 تغییر : 14.00 حجم معامله : 68.345 میلیون
نماد : امینیکم نام : امین یکم فردا آخرین : 10,006 تغییر : 9.00 حجم معامله : 38.096 میلیون
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 26,397 تغییر : 1,710 حجم معامله : 36.003 میلیون
نماد : کارین نام : کارین آخرین : 10,009 تغییر : 2.00 حجم معامله : 34.776 میلیون
مشاهده بیشتر