تبلیغات

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : تکاردان نام : تامین سرمایه کاردان آخرین : 8,170 تغییر : 60.00 تعداد معامله : 13,568
نماد : انرژی3 نام : سایر اشخاص بورس انرژی آخرین : 63,700 تغییر : 30.00 تعداد معامله : 7,814
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,318 تغییر : 1.00 تعداد معامله : 6,817
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 165,000 تغییر : 770.00 تعداد معامله : 5,733
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 22,275 تغییر : 1.00 تعداد معامله : 5,697
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : تملی808 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 آخرین : 540,311 تغییر : 331,882 درصد تغییر : 159.23
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 443,888 تغییر : 225,040 درصد تغییر : 102.83
نماد : تسه9904 نام : امتیاز تسهیلات مسکن تیر 99 آخرین : 1.385 میلیون تغییر : 570,604 درصد تغییر : 70.06
نماد : اخزا906 نام : اسنادخزانه-م6بودجه99-020321 آخرین : 994,280 تغییر : 388,605 درصد تغییر : 64.16
نماد : تملی803 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد98 آخرین : 719,696 تغییر : 281,182 درصد تغییر : 64.12
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,318 تغییر : 1.00 تغییر مالکیت حقوقی : 140.216 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,559 تغییر : 37.00 تغییر مالکیت حقوقی : 88.331 میلیون
نماد : همای نام : همای آخرین : 10,198 تغییر : 0 تغییر مالکیت حقوقی : 78.264 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 3,014 تغییر : 4.00 تغییر مالکیت حقوقی : 53.439 میلیون
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 22,275 تغییر : 1.00 تغییر مالکیت حقوقی : 47.021 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,092 تغییر : 1.00 تغییر مالکیت حقوقی : -50,233,000
نماد : یاقوت نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت آخرین : 19,784 تغییر : 0 تغییر مالکیت حقوقی : -16,572,000
نماد : خریختح نام : صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) آخرین : 2,090 تغییر : 141.00 تغییر مالکیت حقوقی : -8,330,000
نماد : کیان نام : با درآمد ثابت کیان آخرین : 46,604 تغییر : 1.00 تغییر مالکیت حقوقی : -8,213,000
نماد : کچادح نام : چادرملو (حق تقدم) آخرین : 4,380 تغییر : 177.00 تغییر مالکیت حقوقی : -6,985,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : یاقوت نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت آخرین : 19,784 تغییر : 0 حجم عرضه حقوقی : 123.071 میلیون
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 22,275 تغییر : 1.00 حجم عرضه حقوقی : 96.164 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,092 تغییر : 1.00 حجم عرضه حقوقی : 85.663 میلیون
نماد : هامرز نام : هامرز آخرین : 10,099 تغییر : 1.00 حجم عرضه حقوقی : 77.426 میلیون
نماد : فولاد نام : فولاد مبارکه اصفهان آخرین : 5,600 تغییر : 10.00 حجم عرضه حقوقی : 71.333 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,318 تغییر : 1.00 حجم تقاضا حقوقی : 195.504 میلیون
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 22,275 تغییر : 1.00 حجم تقاضا حقوقی : 143.186 میلیون
نماد : همای نام : همای آخرین : 10,198 تغییر : 0 حجم تقاضا حقوقی : 133.788 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,559 تغییر : 37.00 حجم تقاضا حقوقی : 129.995 میلیون
نماد : یاقوت نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت آخرین : 19,784 تغییر : 0 حجم تقاضا حقوقی : 106.499 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,318 تغییر : 1.00 تاثیر : 1,558.68
نماد : جم نام : پتروشیمی جم آخرین : 45,400 تغییر : 200.00 تاثیر : 731.1
نماد : رمپنا نام : گروه مپنا آخرین : 12,600 تغییر : 160.00 تاثیر : 642.43
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,559 تغییر : 37.00 تاثیر : 443.53
نماد : تیپیکو نام : سر. دارویی تامین آخرین : 30,460 تغییر : 240.00 تاثیر : 234.42
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : غمهراح نام : مهرام (حق تقدم) آخرین : 115,000 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : شاراک نام : پتروشیمی شازند آخرین : 31,760 تغییر : 420.00 تاثیر : -
نماد : افقح نام : فروشگاه های افق کوروش (حق تقدم) آخرین : 81,000 تغییر : 20.00 تاثیر : -
نماد : تاصیکوح نام : سر. صدر تامین (حق تقدم) آخرین : 5,490 تغییر : 120.00 تاثیر : -
نماد : داروح نام : کارخانجات داروپخش (حق تقدم) آخرین : 13,100 تغییر : 600.00 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صبهمن502 نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 50,000 ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد
نماد : صرازی505 نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 آخرین : 1.01 میلیون تغییر : 10,000 ارزش معامله : 6 هزار میلیارد
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 22,275 تغییر : 1.00 ارزش معامله : 4.431 هزار میلیارد
نماد : یاقوت نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت آخرین : 19,784 تغییر : 0 ارزش معامله : 3.312 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,318 تغییر : 1.00 حجم معامله : 463.71 میلیون
نماد : همای نام : همای آخرین : 10,198 تغییر : 0 حجم معامله : 202.528 میلیون
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 22,275 تغییر : 1.00 حجم معامله : 198.944 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 3,014 تغییر : 4.00 حجم معامله : 170.274 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,559 تغییر : 37.00 حجم معامله : 169.782 میلیون
مشاهده بیشتر