تبلیغات

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : کرمان نام : سر. توسعه و عمران استان کرمان آخرین : 1,253 تغییر : 3.00 تعداد معامله : 23,572
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,842 تغییر : 9.00 تعداد معامله : 21,328
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 945 تغییر : 8.00 تعداد معامله : 20,225
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 107,700 تغییر : 60.00 تعداد معامله : 18,496
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 3,820 تغییر : 48.00 تعداد معامله : 15,614
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : پارس نام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 177,610 درصد تغییر : 7,431.38
نماد : بموتو نام : موتوژن آخرین : 72,500 تغییر : 69,551 درصد تغییر : 2,358.46
نماد : شکربن نام : کربن ایران آخرین : 76,110 تغییر : 72,737 درصد تغییر : 2,156.45
نماد : تملی808 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 آخرین : 634,939 تغییر : 426,510 درصد تغییر : 204.63
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 576,607 تغییر : 357,759 درصد تغییر : 163.47
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 945 تغییر : 8.00 تغییر مالکیت حقوقی : 566.12 میلیون
نماد : شتران نام : پالایش نفت تهران آخرین : 3,989 تغییر : 81.00 تغییر مالکیت حقوقی : 218.554 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,248 تغییر : 3.00 تغییر مالکیت حقوقی : 157.943 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 3,037 تغییر : 13.00 تغییر مالکیت حقوقی : 153.854 میلیون
نماد : ذوب نام : ذوب آهن اصفهان آخرین : 2,785 تغییر : 0 تغییر مالکیت حقوقی : 146.486 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 19,029 تغییر : 0 تغییر مالکیت حقوقی : -51,227,000
نماد : وبیمه نام : سر. صنعت بیمه آخرین : 1,694 تغییر : 5.00 تغییر مالکیت حقوقی : -50,100,000
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,150 تغییر : 1.00 تغییر مالکیت حقوقی : -44,062,000
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 4,050 تغییر : 90.00 تغییر مالکیت حقوقی : -22,418,000
نماد : کیان نام : با درآمد ثابت کیان آخرین : 40,127 تغییر : 0 تغییر مالکیت حقوقی : -10,168,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,150 تغییر : 1.00 حجم عرضه حقوقی : 174.572 میلیون
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 19,029 تغییر : 0 حجم عرضه حقوقی : 133.251 میلیون
نماد : همای نام : همای آخرین : 10,056 تغییر : 2.00 حجم عرضه حقوقی : 107.365 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 945 تغییر : 8.00 حجم عرضه حقوقی : 84.635 میلیون
نماد : وبیمه نام : سر. صنعت بیمه آخرین : 1,694 تغییر : 5.00 حجم عرضه حقوقی : 72.4 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 945 تغییر : 8.00 حجم تقاضا حقوقی : 650.754 میلیون
نماد : شتران نام : پالایش نفت تهران آخرین : 3,989 تغییر : 81.00 حجم تقاضا حقوقی : 270.322 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,248 تغییر : 3.00 حجم تقاضا حقوقی : 193.753 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,842 تغییر : 9.00 حجم تقاضا حقوقی : 175.497 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 3,037 تغییر : 13.00 حجم تقاضا حقوقی : 165.422 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 945 تغییر : 8.00 تاثیر : 1,558.68
نماد : جم نام : پتروشیمی جم آخرین : 36,450 تغییر : 20.00 تاثیر : 731.1
نماد : رمپنا نام : گروه مپنا آخرین : 10,370 تغییر : 20.00 تاثیر : 642.43
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 1,541 تغییر : 12.00 تاثیر : 443.53
نماد : تیپیکو نام : سر. دارویی تامین آخرین : 25,360 تغییر : 460.00 تاثیر : 234.42
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 4,050 تغییر : 90.00 تاثیر : -
نماد : فارس نام : صنایع پتروشیمی خلیج فارس آخرین : 9,270 تغییر : 40.00 تاثیر : -
نماد : شاراک نام : پتروشیمی شازند آخرین : 29,560 تغییر : 280.00 تاثیر : -
نماد : پردیس نام : سر. پردیس آخرین : 3,322 تغییر : 2.00 تاثیر : -
نماد : نکالا نام : نهادهای مالی بورس کالای ایران آخرین : 45,390 تغییر : 0 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صبهمن502 نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 50,000 ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد
نماد : صرازی505 نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 6 هزار میلیارد
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 19,029 تغییر : 0 ارزش معامله : 4.177 هزار میلیارد
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 107,700 تغییر : 60.00 ارزش معامله : 3.297 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 995,000 تغییر : 5,000 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 945 تغییر : 8.00 حجم معامله : 1.196 میلیارد
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,842 تغییر : 9.00 حجم معامله : 982.554 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,248 تغییر : 3.00 حجم معامله : 750.526 میلیون
نماد : شتران نام : پالایش نفت تهران آخرین : 3,989 تغییر : 81.00 حجم معامله : 521.472 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 1,541 تغییر : 12.00 حجم معامله : 486.577 میلیون
مشاهده بیشتر