بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : حگردش نام : ریل گردش ایرانیان آخرین : 4,200 تغییر : 3,200 تعداد معامله : 68,394
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 تعداد معامله : 64,534
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 70,430 تغییر : 5,680 تعداد معامله : 24,676
نماد : انرژی3 نام : سایر اشخاص بورس انرژی آخرین : 101,310 تغییر : 3,300 تعداد معامله : 11,879
نماد : خکاوه نام : سایپا دیزل آخرین : 3,389 تغییر : 1,884 تعداد معامله : 10,509
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : غناب نام : ناب آخرین : 106,299 تغییر : 102,809 درصد تغییر : 2,945.82
نماد : حبندرح نام : خط دریا بندر(حق تقدم) آخرین : 10,516 تغییر : 8,055 درصد تغییر : 327.31
نماد : حگردش نام : ریل گردش ایرانیان آخرین : 4,200 تغییر : 3,200 درصد تغییر : 320
نماد : فکمند نام : گسترش قطعه سازی کمند آخرین : 39,019 تغییر : 26,684 درصد تغییر : 216.33
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 555,450 تغییر : 336,602 درصد تغییر : 153.81
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 1,710 تغییر : 26.00 تغییر مالکیت حقوقی : 54.954 میلیون
نماد : وپارس نام : بانک پارسیان آخرین : 1,969 تغییر : 28.00 تغییر مالکیت حقوقی : 33.416 میلیون
نماد : ملت نام : بیمه ملت آخرین : 1,187 تغییر : 7.00 تغییر مالکیت حقوقی : 25.308 میلیون
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 2,470 تغییر : 7.00 تغییر مالکیت حقوقی : 21.472 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 1,806 تغییر : 14.00 تغییر مالکیت حقوقی : 16.018 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,160 تغییر : 4.00 تغییر مالکیت حقوقی : -69,174,000
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 تغییر مالکیت حقوقی : -29,965,000
نماد : وبیمهح نام : سر. صنعت بیمه (حق تقدم) آخرین : 1,000 تغییر : 10.00 تغییر مالکیت حقوقی : -14,391,000
نماد : پترول نام : پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان آخرین : 2,600 تغییر : 27.00 تغییر مالکیت حقوقی : -11,491,000
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 5,850 تغییر : 90.00 تغییر مالکیت حقوقی : -10,860,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,160 تغییر : 4.00 حجم عرضه حقوقی : 192.088 میلیون
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 حجم عرضه حقوقی : 36.757 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 2,876 تغییر : 31.00 حجم عرضه حقوقی : 32.926 میلیون
نماد : امینیکم نام : امین یکم فردا آخرین : 10,191 تغییر : 69.00 حجم عرضه حقوقی : 31.802 میلیون
نماد : پترول نام : پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان آخرین : 2,600 تغییر : 27.00 حجم عرضه حقوقی : 21.109 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,160 تغییر : 4.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.914 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 1,710 تغییر : 26.00 حجم تقاضا حقوقی : 57.479 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 2,876 تغییر : 31.00 حجم تقاضا حقوقی : 44.022 میلیون
نماد : وپارس نام : بانک پارسیان آخرین : 1,969 تغییر : 28.00 حجم تقاضا حقوقی : 34.292 میلیون
نماد : ملت نام : بیمه ملت آخرین : 1,187 تغییر : 7.00 حجم تقاضا حقوقی : 25.391 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : فولاد نام : فولاد مبارکه اصفهان آخرین : 10,300 تغییر : 200.00 تاثیر : 1,612.55
نماد : شبندر نام : پالایش نفت بندر عباس آخرین : 6,310 تغییر : 300.00 تاثیر : 941
نماد : وغدیر نام : سر. غدیر آخرین : 14,420 تغییر : 420.00 تاثیر : 828.54
نماد : تاپیکو نام : سر. نفت و گاز تامین آخرین : 13,820 تغییر : 370.00 تاثیر : 754.36
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 5,850 تغییر : 90.00 تاثیر : 523.37
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 3,540 تغییر : 27.00 تاثیر : -
نماد : تکالا نام : تولیدکنندگان بورس کالای ایران آخرین : 31,200 تغییر : 1,700 تاثیر : -
نماد : فاما نام : اما آخرین : 20,000 تغییر : 30.00 تاثیر : -
نماد : سدور نام : سیمان دورود آخرین : 5,620 تغییر : 20.00 تاثیر : -
نماد : غمهراح نام : مهرام (حق تقدم) آخرین : 115,000 تغییر : 0 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 ارزش معامله : 6.152 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 70,430 تغییر : 5,680 ارزش معامله : 2.297 هزار میلیارد
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,160 تغییر : 4.00 ارزش معامله : 1.482 هزار میلیارد
نماد : پارند نام : پارند پایدار سپهر آخرین : 10,163 تغییر : 1,247 ارزش معامله : 1.475 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : شبندر نام : پالایش نفت بندر عباس آخرین : 6,310 تغییر : 300.00 حجم معامله : 150.13 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,160 تغییر : 4.00 حجم معامله : 145.9 میلیون
نماد : پارند نام : پارند پایدار سپهر آخرین : 10,163 تغییر : 1,247 حجم معامله : 145.14 میلیون
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 2,470 تغییر : 7.00 حجم معامله : 121.84 میلیون
نماد : فاذر نام : آذراب آخرین : 836 تغییر : 39.00 حجم معامله : 117.81 میلیون
مشاهده بیشتر