تبلیغات

د قضا ډولونه او د بداء ځايونه

د قضا ډولونه او د بداء ځايونه په ټوليزه توګه قضا او تقدير درې ډوله دى : ۱ – “مکنون” او يا ځانګړى علم : ځینې “قضاګانې” او “الهي تقديرات” داسې دي،چې بې له خدايه ترې هېڅ څوک هم نه دي خبر،داسې علمونه دي، چې خداى ترې څوک خبر کړي نه دي او د خداى […]

نبوت

الهي مشرانو ته اړتيا زموږ د پوهې نيمګړتيا : کېداى شي ځينې وپوښتي،چې ايا د خداى له لوري د الهي پېغمبرانو معبوثېدل د انسانانو د لارښوونې لپاره اړين دي ؟ ايا زموږ عقل د واقعيتونو د درک لپاره بسيا نه دي؟ مګر د علم پرمختګ او د بشر پوهه د رازونو د بربنډولو او د […]

دین ته اړتیا

د عقايدو لنډيز