نبوت

الهي مشرانو ته اړتيا زموږ د پوهې نيمګړتيا : کېداى شي ځينې وپوښتي،چې ايا د خداى له لوري د الهي پېغمبرانو معبوثېدل د انسانانو د لارښوونې لپاره اړين دي ؟ ايا زموږ عقل د واقعيتونو د درک لپاره بسيا نه دي؟ مګر د علم پرمختګ او د بشر پوهه د رازونو د بربنډولو او د […]

دین ته اړتیا

د عقايدو لنډيز