تبلیغات
دسته :پښتو ادب

ښځه په پښتو عاميانه ادب كې

  ښځه په پښتو عاميانه ادب كې   له فولكوري رواياتو او ځينو تاريخي شواهدو معلومېږي، چې دستي كولو )ژوندي سوځولو( دود د افغانستان په لرغونو آريايي قبايلو كې هم دود و، په آريايي قبايلو كې دستۍ عنعنه پر ښځو د تعدى په تاريخ كې تر ټولو زړه بوږنوونكې اوضد انساني پېښه ده. د )ستي( […]