تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : بې له قرآنه بله معجزه

قرآن کريم د پېغمبرانو د خاتم تلپاتې معجزه

ختميه معجزه قرآن کريم د پېغمبرانو د خاتم تلپاتې معجزه ده.تېرو پېغمبرانو؛لکه حضرت ابراهيم (ع)،موسى (ع) او عيسى (ع) هم اسماني کتاب او هم معجزه درلوده او د معجزو زمينه يې بې له اسماني کتابونو بل څه وه؛ لکه پر”سړو او سلام” د سوځنده اور بدلېدل،د وچ لرګي په ښامار بدلېدل يا د مړيو راژوندي […]