تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : خوشحال بابا شعرونه

د خوشحال خان خټک اشعار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  چې مې ښه په زړه کې فهم فکر وکړ احمقان راته ښکاره شول په خويونو يو هغه سړی احمـــق بللـــی بويـــه چې بـــاور کـا د غليم په سوګندونو بل هغه ســـړی احمـــق بللـــی بويـه چې پـــاړو شـــي د لړمـــو د مارونو بل هغه ســـړی احمـــق بللـــی بويـه چې په سپينه ږيره […]

خوشحال بابا اشعار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   عارف سړی هغه دی، چې يې شناخت وشـــو د ځان د ځان په معرفت کې، معرفت دی د سبــــــــــــحان چې ترس یې د زړه نه وي، نه عمل لري د نېکــــــــو په دا یې نظر مکړه، چې په یاد لولي قـــــــــــــــرآن په کور کې دې بلا دي دا د نفس […]