تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : خوشحال خټک او اهلبیت

خوشحال بابا او پنجتن پاک چهارده معصوم

د خوشحال خټک دې حشرله هغــــــــــــــــــوشي چې دوستدار د((پنجتن پاک))چهارده معصوم وي  [1]   هڅه به مو وي،چې لومړی د ستر خوشال بابا په اشعارو کې پر راغليو ((پنجتن پاک)) د سمو روایاتو رڼا واچوو او ورپسې د څوارلس معصومو په اړه هم معتبر روایت راوړو . پنجتن پاک؛ نبوي کورنۍ آل محمد؛علي، حسن، حسين […]

دولس واړه امامان مې دې بصر

امامان مې دي بصر  محبت د خاندان لرم په زړه کې دولس واړه امامان مې دې بصر د نبوي کورنۍ د مشرانو لنډ ژوند ليک شيخ سليمان بن ابراهيم قندوزي حنفي (ينابيع المودة ٩٩ مخ) دولس مشران داسې ښيي : ۱-امام علي بن ابي طالب ۲-امام حسن بن علي . ۳- امام حسین بن علي. […]