تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : د خوشحال خان خټک شعرونه

د خوشحال خان خټک اشعار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  چې مې ښه په زړه کې فهم فکر وکړ احمقان راته ښکاره شول په خويونو يو هغه سړی احمـــق بللـــی بويـــه چې بـــاور کـا د غليم په سوګندونو بل هغه ســـړی احمـــق بللـــی بويـه چې پـــاړو شـــي د لړمـــو د مارونو بل هغه ســـړی احمـــق بللـــی بويـه چې په سپينه ږيره […]