تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : له پل صراطه تېرېدو ته د حضرت علي اجازه په کار ده

چې په دوى به يې بښل شي پاک ناپاک بل سړى نه دى صاحـــــــــب دى دلولاک

حضرت علي د جنت او دوزخ ويشونکى  چې په دوى به يې بښل شي پاک ناپاک بل سړى نه دى صاحـــــــــب دى دلولاک [1] ( صواعق محرقه : ٧٥ مخ ) وايي : دارقطني په خپل سند نقل کړي، چې حضرت علي له هغو شپږو کسانو سره اوږدې خبرې وکړې،چې حضرت عمر شورا ورسپارلې وه،چې […]