تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : هم واحد یې زما غفاره

حمد

حمد   ربه! ته یې مهربانه په قدرت کې نمایانه هم واحد یې زما غفاره ساری نلرې رحمانه برکماله خالق ته یې د هر چا روزي رسانه حاکم ته یې پر حکّامو سلطان یې پر سلطانه منزه یې له عیبونو مقدس یې عالي شانه پر کونینو ستا فرمان دی ثاني نلرې سبحانه پادشاهی و تا […]