تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : په قرآن کې تدبر او تفکر

قرآن پوهنه (پرله پسې ۶)

په قرآن کې فقهي احکام قرآن ټولو دردونو ته د شفا نسخه ده او دانسان ټولو غوښتو ته يې په ټولوبرخو کې مناسب ځواب ورکړى دى او داچې قرآن  ته نړۍ وال او د ټولو وختونو کتاب ويل کېږي، ددې لپار دى، چې د انسان ټولو غوښتنو ته  ځواب ورکولاى شي. په اتلسمه زده کړه […]