تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : د خوارجو په اړه د رسول اکرم (ص) وړاندوينه

چې په دوى به يې بخښل شي پاک ناپاک/ بل سړى نه دى صاحـــــــــب دى دلولاک

چې په دوى به يې بخښل شي پاک ناپاک بل سړى نه دى صاحـــــــــب دى دلولاک (ارمغان ۵ مخ)  حضرت علي د جنت او دوزخ ايشونکى دى ( صواعق محرقه : ٧٥ مخ ) وايي : دارقطني په خپل سند نقل کړي، چې حضرت علي له هغه شپږو کسانو سره اوږدې خبرې وکړې،چې حضرت عمر […]

چې په جنګ د علي له لور يـــــــــه ومړل پر هغوى باندې ګواهي له چې مرحوم دى

حضرت علي او لارويان يې د جنت آيتونه او مخالفين يې د دوزخ آيتونه دي  که خلاف يې د اصحاب په مينځ کې وشي د مفهومو کار هغو زده چې مفــــــــــهوم دى چې په جنګ د علي له لور يـــــــــه ومړل پرهغوى باندې ګواهي له چې مرحوم دى [1] ( هيثمي؛ مجمع : نهم ټوک،٤٠٥ […]