تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : رهغوى باندې ګواهي له چې مرحوم دى

چې په دوى به يې بخښل شي پاک ناپاک/ بل سړى نه دى صاحـــــــــب دى دلولاک

چې په دوى به يې بخښل شي پاک ناپاک بل سړى نه دى صاحـــــــــب دى دلولاک (ارمغان ۵ مخ)  حضرت علي د جنت او دوزخ ايشونکى دى ( صواعق محرقه : ٧٥ مخ ) وايي : دارقطني په خپل سند نقل کړي، چې حضرت علي له هغه شپږو کسانو سره اوږدې خبرې وکړې،چې حضرت عمر […]