تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : صفات یې عین ذات دی

صفات یې عین ذات دی

  صفات یې عین ذات دی   پاک دی هغه ذات چې به معلول شي د صفاتو بویه چې عاقل او ساتي ځان له خرافاتو   بیا په دې صفاتو کې و بله عینیت دی چرته په حریم دهغه ذات کې غیریت دی   ذات یې عین وجود دی، او وجود عین صفت دی بس […]